ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ วีไอพี มาตรฐานดี เรากล้ารับประกัน

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม

เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม


สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคามสนับสนุนการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์คนชราจังหวัดมหาสารคามให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดำเนินการปกป้องแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยดีและก่อให้เกิดประโยชน์1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม ให้สามารถช่วยตนเองได้ตามสมควรแก่ฐานานุรูป 2.เพื่อดำเนินการอื่นๆให้ทางสังคมสงเคราะห์ อันเป็นการช่วยปกป้องแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ ได้ด้วยดี และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม           3.เพื่อร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรเอกชน องค์กรกุศลต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการสาธารณประโชยน์4.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด– ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลขที่ 277  ม.8  ต.แวงนาง  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000โทร : 0-4372-1524 ,  0-4377-7124


facebook : สถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม

ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ-ศูนย์พยาบาล ข้อมูลติดต่อ facebook.com/thaihelpcare โทร 089-6300184 Line: @thaihelpcare